skip to Main Content
Notulen

Notulen jaarvergadering 2019

Door de coronamaatregelen heeft er in 2021 geen jaarvergadering plaatsgevonden. De notulen uit 2020 zijn hierdoor nog niet vastgesteld.
Daarom treft u hieronder de notulen aan van de jaarvergadering uit 2019. 

Notulen algemene ledenvergadering dorpsbelang Nes
18 januari 2019 Hotel de Jong  20.30 uur

 

Afmeldingen: Heleen van Meurs, Gerard Bekius,  Simmy Pijpers, Hendrik Metz, Hendrik de Boer, Gerben Brouwer, Gerard Boelens, Rudy de Haan, Jan en Toos Nijenhuis, Willem Beijaard.
Van het bestuur  zijn afwezig: Rudy de Haan en Jacob Dijkstra
Van de Gemeente zijn aanwezig: Theo Faber en Hans Kuperus
Er zijn 25 personen ex het bestuur aanwezig.

 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
  20.33 uur opent voorzitter Tonnie Overdiep de vergadering en heet Theo Faber en Hans Kuperus van harte welkom, alle andere aanwezigen en in het bijzonder Theo Molenaar die als enige Buremer in de zaal zit. Er wordt stil gestaan bij de dorpelingen die ons hebben verlaten waaronder Co Edes en ons erelid Hennie Molenaar, en die erbij zijn gekomen.
  Het was een zonnig jaar met veel activiteiten. Met als hoogtepunt het Buurtcadeau wat Dorpsbelang Nes heeft aangeboden van het Oranjefonds: een cheque twv 3000 euro. Dit is besteed aan een eigen springkussen.
  De ondernemers en bewoners van Nes komen regelmatig bij elkaar voor het project Duurzame Dorpen. Als men daaraan deel wil nemen kunnen ze zich opgeven via een email naar de Gemeente.
  De aanwezigen krijgen 3 consumpties van het bestuur.
  Er is binnen het bestuur geen wisseling geweest.
 2. Notulen van de vorige vergadering.
  De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd wel met de opmerking van Regina Beijaard: is het centraal innen door bijvoorbeeld bij de deur langs gaan, van de bijdrage van
  € 7,50 een idee omdat automatisering niet werkt. Dit wordt in het bestuur besproken.
 3. Jaarverslag.
  Op het jaarverslag zijn geen op en aanmerkingen
 4. Financieel verslag van de penningmeester en
  verslag ‘Stichting Onroerende Zaken Dorpsbelang Nes.
  Onderhoud Loods: Het timmerwerk en onderhoud is uitbesteed. En er is een mantelbuis aangeschaft voor het parkeerterrein aan de Strandweg. De kermis is in de min aangezien er dit keer beveiliging moest komen.
  Er is de cheque van € 3000,00 waar voor € 2100,00 een springkussen is aangeschaft. De rest van het bedrag zal besteed worden aan een bankje op Torenhoogte.
  Nu de brieven voor de bijdrage huis aan huis zijn bezorgd is er gelukkig al meer binnen gekomen dan voorgaande jaren.
  Verder zijn er uit de vergadering geen vragen en is het een helder overzicht.

 

 1. Verslag kascommissie.
  Yde Zijlstra en Benno Former zijn de kascommissie. Alle boeken worden nauwkeurig bekeken. Er worden geen ‘ rare’ dingen ontdekt. Yde mag uit de kascommissie en Benno mag iemand aanwijzen met wie hij volgende keer de boeken in duikt. Hij wijst zijn broer Peter aan. Zij ‘ Formen’ de nieuwe kascommissie.
 2. Bestuursverkiezing
  Chapeau voor de beide marktmeesters Arno Moll en Sietse van der Veen.
  – Albert is 76 jaar maar is afredend en herkiesbaar
  – Wietske en Jacob zijn aftredend en niet herkiesbaar.Wietske is 12 jaar lid geweest van het dorpsbelang en had onder andere de playbackshow onder haar hoede en maakte deel uit van de intocht Sinterklaas commissie. Ze was een grote steun voor de rest van de bestuursleden. Ook maakte Wietske altijd het boekje wat nu ook op tafel ligt. Wietske blijft wel als vrijwilliger beschikbaar. En uiteraard wordt Willem ook bedankt voor alles. Ze krijgt een bos bloemen aangeboden en een kadobon.
  Het bestuur zit nu aan de bodem qua leden: 5 personen. Ieder doet veel binnen het bestuur en er komt veel op ieders bord terecht. Men heeft weinig tijd meer tegenwoordig. Niet alleen als bestuurder maar ook voor de activiteitencommissie worden nog steeds mensen gezocht.
  Er heeft zich 1 kandidaat gemeld voor in het bestuur: Jester Nynke Schoustra. Zij wordt dan ook verwelkomd in het bestuur.
 3. Reconstructie dorp Nes
  Hans Kuperus licht dit onderdeel toe. Eind oktober is gestart met het riool bij de Jan Jacobsweg en Torenstraat. Het was lastig werken: veel kabels enz. Van binnen uit wordt het riool gemaakt, dat is goedkoper dan helemaal vervangen.
  Op de Reeweg en de Epke van der Geeststraat was oponthoud door loodverontreiniging. Er mocht niet gegraven worden of worden afgevoerd. Daarom is de Torenstraat erbij gedaan. In april eindigt fase 1.
  Wanneer het verkeersplan in gaat is voor iedereen onduidelijk. Ook Hans Kuperus heeft hier geen duidelijk antwoord op.
 4. Activiteiten 2019
  Hierop zijn geen op- en aanmerkingen.
 5. Rondvraag
  – De Formers:
  De aankleding van de feesttent tijdens de kermis. Is het ook een idee om ook zoiets als in Buren te doen? Bestuur: er is een tekort aan vrijwilligers en handjes om dit te realisteren. Maar alle suggesties en hulp zijn welkom!

–  Peter: De reconstructie en de buslus. Waarom is hierin meegegaan? Het plan was om de bus zoveel mogelijk uit het dorp te weren. Arriva is ook verschillende keren uitgenodigd maar hebben nooit gehoor gegeven. Helaas…

–  Hotel de Jong: Het is nu nog lekker nostalgisch. Dit zal worden aangepast en verbouwd.

 

 

Er worden veel activiteiten georganiseerd en daar zijn veel vrijwilligers voor nodig. De bestuursleden van het dorpsbelang krijgen steeds meer op hun schouders, dus meld je aan als vrijwilliger! Vele handen maken licht werk.
De Gemeente wil ook een groot compliment maken naar het bestuur en hun bedanken voor de fijne en goede samenwerking en de goede communicatie.

Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering.

Andere nieuwsberichten

Back To Top