skip to Main Content
Jaarverslag

Jaarverslag 2019

Het bestuur biedt u hierbij het jaarverslag 2019 aan:

Bestuurlijk:

In 2019 is ons bestuur vastgesteld op 6 personen. We blijven echter continue op zoek naar nieuwe mensen met veel inzet en verfrissende ideeën die belangstelling hebben voor een bestuurlijke functie.  In principe vergadert het bestuur eenmaal per maand.

Mede met behulp van de vele vrijwilligers is het verenigingsjaar 2019, waarin vele activiteiten de revue zijn gepasseerd, een succes geworden. Denk daarbij onder andere aan de diverse markten en het jaarlijkse dorpsfeest en de Sinterklaas intocht.

Functieverdeling bestuur 2019:

Tussen haakjes staat het jaar van de eerste benoeming vermeld.

Voorzitter                                      :                       Tonnie Overdiep             (2016)
Vice-voorzitter                              :                        Peter Heersema             (2016)
Secretaris                                     :                        Agnes Boelens              (2014)
Vice-secretaris                             :                        Jester Nynke Schoustra (2019)
Penningmeester                          :                        Albert Knecht                  (2011)
Vice-penningmeester                  :                       Rudy de Haan                 (2001)

Activiteiten Commissie
Het bestuur wordt in uitvoerende zin ondersteund door de activiteitencommissie.
Deze commissie houdt zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van activiteiten
tijdens het dorpsfeest en de kinderbraderie. Ook is de AC nauw betrokken bij de
intocht en de huisbezoeken van Sinterklaas.
Het bestuur heeft grote waardering voor de inzet van de AC maar kan op dit vlak ook de broodnodige personele ondersteuning heel goed gebruiken. Wie kan en wil zich aanmelden?

 

De activiteiten commissie bestaat uit de volgende leden:
Peter Heersema                       (afgevaardigde bestuur)
Agnes Boelens                          (afgevaardigde bestuur)

En er is altijd plek voor nog meer enthousiaste mensen!

Sinterklaas Commissie
De jaarlijkse intocht van Sinterklaas heeft in het verleden vaak de nodige gespreksstof opgeleverd hoe e.e.a. in elkaar steekt of beter: wat er beter kan of  anders zou moeten. Om alle dorpen een gelijke bijdrage en inbreng te laten leveren is er een aantal jaren geleden een Sinterklaascommissie in het leven geroepen. Voornoemde commissie is belast met de organisatie van de intocht Sinterklaas. De gezamenlijke dorpsbelangen menen dat een breed gedragen commissie de wensen en ideeën het best tot uitvoer kan brengen. Het meest  belangrijke aspect moge echter duidelijk zijn: het is en blijft  een kinderfeest. Namens dorpsbelang Nes hebben Agnes Boelens en Peter Heersema zitting in de commissie. Verder diverse bestuursleden van de andere 3 dorpsbelangen van Ameland.

Een punt van zorg zijn de oplopende kosten. Een verzoek bij de gemeente voor een financiële bijdrage is helaas afgewezen.

De activiteiten in 2019:
In het jaar 2019 zijn er door de vereniging dorpsbelang  Nes weer de traditionele activiteiten georganiseerd zoals diverse markten, het dorpsfeest, de Sint intocht en  de oudejaarskuier  (i.s.m. de Nesser ondernemers). Vanwege een gebrek aan belangstelling is besloten de Oranjerally (fietstocht) op Koningsdag te laten vervallen. Een groot woord van dank gaat natuurlijk uit naar de vele vrijwilligers die door hun inzet alles mede mogelijk hebben gemaakt.

Ook zijn er in samenwerking met de gemeente bijeenkomsten belegd over Ondernemende Duurzame Dorpen, reconstructie van het dorp Nes, reconstructie Torenshoogte, invulling voormalig tropisch zwembad, Bevrijdingsfeest 2020, Horecabeleidsplan en de drankcontroles tijdens het dorpsfeest. Daarnaast is er per fiets een rondgang door het dorp geweest met het College.

Met Staatsbosbeheer is overleg geweest over een nieuwe invulling van het Hagedoornveld en de Schuur, ook is er van gedachten gewisseld over een andere invulling van het Hazeweitje.

Als lid van de adviescommissie Lange Termijn Visie (LTV) verbinding Ameland-vaste wal hebben we verschillende malen met Rijkswaterstaat en andere betrokkenen om de tafel gezeten.

Tot slot hebben we nog een toelichting bijgewoond over het evt. herbouwen van het Camminghaslot te ballum.

Markten:
Traditiegetrouw heeft dorpsbelang Nes in 2019 ook weer diverse markten georganiseerd. Onder leiding van marktmeesters Sietse van der Veen, Arno Moll en met diverse vrijwilligers zijn deze markten weer tot een succesvol einde gebracht. Het wordt wel steeds moeilijker om variatie in het aanbod te brengen. We willen hier ook onze grote dank aan onze vrijwilligers uitbrengen die ons hier altijd mee helpen: Frans ter Schure, Patrick Kiewied, Gerard Boelens, Emo Bolt, Jan Pieter ter Schure, Peter en Benno Former, Jan Poog, Oeke Brouwer, Lukas de Haan  en iedereen die we vergeten zijn, heel hartelijk dank en hopelijk kunnen we in 2020 ook weer op jullie hulp rekenen! Er is natuurlijk altijd plaats voor meer vrijwilligers om de kramen op te bouwen en/of af te breken. Voor informatie kunt u contact opnemen met de marktmeesters of een van de bestuursleden.

Dorpsfeest:
Besloten was om op beide avonden de toegang gratis te houden.
Dit jaar was gekozen voor Timmy the Moocher op vrijdag.
Op zaterdagmiddag een seniorenprogramma verzorgd door Sander Metz wat door 110 bezoekers werd bezocht. De bezoekers werden getrakteerd op een kopje koffie of thee met wat lekkers en later in de pauze was er een drankje af te halen bij de bar.
Het 5 uurtje werd verzorgd door Ab en the Singles wat ook een succes was. Het hoofdprogramma werd door de top 40 coverband  ’n keer wat anders’ verzorgd.
We hopen vol enthousiasme en overgave door te gaan in 2020 met een aansprekend programma voor zowel jong als oud. Ook zullen v.v. Geel-Wit en Natascha Kooistra hun bijdrage aan de oliebollen en andere lekkernijen weer leveren en natuurlijk is Tim Buwalda weer van de partij met zijn zweefmolen.

Vergaderingen:
Het bestuur vergadert 1 keer per maand in het dorpshuis “de Loods” . Ook vergadert het bestuur 1 keer per jaar met de andere dorpsbelangen en hebben we 1 keer per jaar overleg met het College van B&W.

Faciliteiten dorpsbelang:
In de afgelopen jaren zijn er door dorpsbelang vele materialen aangeschaft voor het uitoefenen van de diverse activiteiten. Deze materialen worden ook aan derden verhuurd. Dit gaat dan om bijvoorbeeld:
sta-tafels, tafels, stoelen, verlichting, versiering, kraampjes, bar-materiaal enz. Deze materialen en prijzen kunt u vinden op onze website www.dorpsbelangnes.nl

Kerst:. We hebben een kerstboom bij “De Loods” geplaatst. Dit jaar is er weer verlichting in de molen nadat de restauratie van de wieken is voltooid

Oud en nieuw:
Voor zover wij hebben kunnen bekijken is de jaarwisseling in Nes en in de andere dorpen goed verlopen. Grote vernielingen en ongelukken zijn gelukkig achterwege gebleven. Ook nieuwjaarsdag lag het dorp er al redelijk snel weer netjes bij, bijna iedereen ruimde de vuurwerk restanten in de straat netjes op. En zo hoort het eigenlijk altijd, daarvoor dank!

 

Vrijwilligers:
Het bestuur wil een bijzonder woord van dank uitspreken richting al de mensen die ons afgelopen jaar weer hebben bijgestaan tijdens alle activiteiten en werkzaamheden. Zonder onze vrijwilligers is het niet mogelijk zoveel dingen te regelen of organiseren. Hierbij bedanken wij nogmaals iedereen en hopen nog vaker een beroep op u te mogen doen. In april hebben we  een gezellige vrijwilligersavond georganiseerd.

Reconstructie Nes:

In februari was er een publieksavond over de reconstructie en in klein verband is er nog overleg geweest met de gemeente over de verlichting van de toren, de fietsparkeerplaatsen en de openbare verlichting.
In november is er gestart met de 2e fase van het reconstrueren van het centrum en het vervangen van de riolering, hier is nog een publieksavond in oktober aan vooraf gegaan. Het werk moet eind maart 2020 worden opgeleverd. Tot nu toe zijn we tevreden met de uitvoering en het behaalde resultaat.

Activiteiten in 2020
Deze lijst treft u op de laatste bladzijde van dit jaarverslag aan.

Andere nieuwsberichten

Back To Top