skip to Main Content

Jaarvergadering

Datum: januari 19, 2024
Tijd: 8:30 pm - 10:00 pm
Locatie: Hotel de Jong

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Nes

19 januari 2023 om 20.30 uur Hotel de Jong

 

AGENDA:

 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
 2. Notulen ledenvergadering van 20 januari 2023
 3. Jaarverslag 2023
 4. Financiën
 5. financieel verslag
 6. verslag kascommissie
 7. begroting 2024.
 8. Bestuursverkiezing

           Aftredend:                   

Tonnie Overdiep                   (niet herkiesbaar),

Jester Nynke Schoustra         (herkiesbaar)

 

Vacature:         Kandidaten kunnen zich tot het begin van de vergadering aanmelden bij het bestuur.

 

 1. Activiteiten seizoen 2024
 2. Mededelingen dorpencoördinator Hans Kuperus
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

De stukken die horen bij deze vergadering kunt u

vinden op onze website: www.dorpsbelangnes.nl

Back To Top