Notulen algemene ledenvergadering dorpsbelang Nes
19 januari 2018 Hotel de Jong  20.30 uur

 

Afmeldingen: Jits Metz, Heleen van Meurs, Gerard Boelens, Willem Beijaard, Greet Knecht, Simmie Pijpers, Marloes van Rijswijk, Albert de Hoop en Martin Annema.
Van het bestuur  is afwezig: Jacob Dijkstra.
Van de Gemeente zijn aanwezig: Joop Lodewijks en Piet IJnsen
Er zijn 25 personen ex het bestuur aanwezig.

1.      Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
20.30 uur opent voorzitter Tonnie Overdiep de vergadering en heet Joop Lodewijks en Piet IJnsen van harte welkom en alle andere aanwezigen. Er wordt stil gestaan bij de dorpelingen die ons hebben verlaten en die erbij zijn gekomen.
Er waren veel activiteiten: Leeuwarden Culturele hoofdstad en het jaar van Hidde Dirks Kat.
Reconstructie van het dorp: Excuus voor het feit dat de stukken niet op de website stonden.
De ondernemers van Nes komen regelmatig bij elkaar voor het project Duurzame Dorpen. Als men daaraan deel wil nemen kunnen ze zich opgeven via een email naar de Gemeente.
De aanwezigen krijgen 3 consumpties van het bestuur.
Er is binnen het bestuur geen wisseling geweest.

2.      Notulen van de vorige vergadering.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

3.      Jaarverslag.
Reconstructie van Nes: Piet IJnsen meldt dat er in februari een info avond komt. Het bureau wat met de reconstructie bezig was, heeft afscheid genomen. Er moet een nieuw bureau worden gezocht. De planning was dat er in januari zou worden begonnen. Dit wordt nu een ander tijdstip.  Er is veel tijd verloren gegaan wat wordt betreurd. Wel zijn er wat steegjes aangepakt maar verder nog niet. Er wordt gehoopt op een spoedige doorstart.

4.      Financieel verslag van de penningmeester en
verslag ‘Stichting Onroerende Zaken Dorpsbelang Nes.
Wat opvalt: Ledenvergadering en diversen: €  4400,00. Dit komt doordat er een gift aan de Sint Clemenskerk is gedaan en er zijn vlaggetjes aangekocht om het dorp te verfraaien tijdens evenementen en activiteiten.
€ 1182,00 bestuurskosten: Inclusief gordijnen en renovatie van de Loods.
Wat de markten betreft was er 1 minder dan vorig jaar. Wegens extreme weersomstandigheden moest er een markt worden afgeblazen.
Het innen van de contributie gaat erg slecht. Men maakt het bedrag niet over. Dit is niet de bedoeling. Er wordt daarom wederom gevraagd om de contributie jaarlijks over te maken. Zonder geld van de leden kan het bestuur ook niks beginnen.
Jan Poog heeft de zeilen van de kramen allemaal vervangen. Hij ontvangt van de aanwezigen een groot applaus voor zijn inzet.
Er is € 300,00 ontvangen voor het recyclen van batterijen e.d. (Wecycle).

5.      Begroting 2018
Begroting contributie is € 2000,00. Het is aan de leden om zelf het bedrag over te maken aangezien er nog steeds gedonder is met de automatische incasso’s.
De containers worden nu per lediging betaald en wat er aan de Loods moet gebeuren is het voegwerk.
Regina Beijaard oppert om bij de deuren langs te gaan om de contributie op te halen. Dit wordt meegenomen naar de bestuursvergadering en zal daar worden behandeld. Het heeft onze aandacht.
Peter Raadjes: Bij de begrafenisvereniging wordt de contributie wel automatisch afgeschreven, waarom kan dit niet bij Dorpsbelang? Het zit hierin dat wij geen leden administratie en dus geen leden hebben. Wij zijn geen vereniging,

6.      Verslag kascommissie.
Yde Zijlstra en Frans ter Schure zijn de kascommissie. Alle boeken worden nauwkeurig bekeken. Er is een tekort van € 6,33. Dit bleek geen tekort te zijn maar stond elders geboekt.
Frans stopt en Yde mag een nieuwe compagnon zoeken. Hij wijst Benno Former aan.

7.      Bestuursverkiezing
Aftredend is Theo Hummel. Er hebben zich geen tegen kandidaten gemeld. Het bestuur blijft daarom zoals het nu is.

8.      Activiteiten 2018
Het boekje is gemaakt door Wietske. Er zijn geen opmerkingen.
2 mei staat een markt, deze zo laten staan
Dorpsfeest Nes valt samen met de TriAmbla. En 1 september is de opening van het HD Kat jaar.

9.      Rondvraag.
Frans ter Schure:
Het is niet alleen Jan Poog die veel doet voor de markten en de kramen. Er is een hele groep van vrijwilligers die er elke woensdag staan te opbouwen en te afbreken.
Regina Beijaard:  Dochter van 15 wil dolgraag zwarte piet zijn. Ze heeft gehoord dat er alleen maar jongens piet morgen zijn. Klopt dit?
DB Wietske: Er is jaren geleden besloten dat er alleen jongens Piet mogen zijn in Nes. Er is al overleg geweest met de andere dorpen en we laten het zo zoals het nu is. Zij hebben hun regels wij die van ons.
Regina: Kan de beslissing ook herzien worden ivm de sexe? Het is toch niet meer van deze tijd.
DB Agnes: Ik neem dit mee naar de intocht commissie en komen er op terug. Maar de dochter kan zich aanmelden, dat is geen probleem.
Elianne Metz: De oudejaarskuier was erg leuk en gezellig. Er waren meer dan 500 deelnemers.
Cor Gransbergen: Het ophalen van de boot van de dochter is bemoeilijkt doordat er een hek staat op de veerdam. De vraag is of het hek een doorgang zou kunnen krijgen zodat het voor mensen die slecht ter been zijn makkelijker wordt om bij de auto te komen.
DB Tonnie: Speelt deze vraag door naar de gemeente.
Piet IJnsen: Ziet de noodzaak hiervan in en komt hier op terug
Jan Kienstra: Wacht nog steeds op antwoord met betrekking tot de blauwalg
Sip Boelens: Hoe komt het met de terrasverwarmingen? Het is godsgeklaagd hoeveel heaters en gasbranders er ’s avonds aan staan op de verschillende terrassen. Dit allemaal in het kader van de duurzaamheid.
DB Tonnie: Helaas regelt DB Nes de bedrijfsvoering van de ondernemers niet.
Harry Nobel: Wil DB Nes bedanken voor de fijne samenwerking. Dit kan wel vaker zo.
Co Edes: Graag meer vrijwilligers die eens  mee willen helpen met de verschillende activiteiten in en om het dorp.
Albert Knecht: Graag een vervanger voor zijn functie als penningmeester.
De leden reageren massaal dat dát te laat is en dat de bestuursverkiezing al geweest is.
Harry Nobel: Sunterklaas verhardt. Er wordt een strijd gevoerd: wie is Amelander en wie niet.
Frans ter Schure: De regels van uit het pak halen worden steeds anders.
DB Tonnie: Dit nemen we mee naar het overleg met de gezamenlijke dorpsbelangen
Piet IJnsen:   De bijeenkomst van de dorpsbelangen is in december. Daar kwam de reconstructie van de toren ook aan de orde.  Hierover is vanuit de gemeente niet goed gecommuniceerd.  Waarom in de zomer? Omdat je anders met vocht in de toren zit en dan kan er niet gewerkt worden.
De reconstructie van de veerdam stagneert. De aan en afvoer van voetgangers is een aandachtspunt evenals de invalide parkeerplaatsen.
Er worden veel activiteiten georganiseerd en daar zijn veel vrijwilligers voor nodig. De bestuursleden van het dorpsbelang krijgen steeds meer op hun schouders, dus meldt je aan als vrijwilliger! Vele handen maken licht werk.
De Gemeente wil ook een groot compliment maken naar het bestuur en hun bedanken voor de fijne en goede samenwerking en de goede communicatie.

Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering.

 

Johan Kiewiet van AEC geeft een presentatie als afsluiting van deze avond.